Medisch Pedicure- en Massagepraktijk Feet en More hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy informeren we u zo goed mogelijk over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Op deze pagina komt u te weten welke gegevens verzameld worden en waarvoor ze gebruikt worden.


Persoonsgegevens die Feet en More verwerkt
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Feet en More verwerkt
Gegevens over de gezondheid
BSN nummer
Naam van huisarts

De website www.feetenmore.nl en/of Feet en More heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hellenheesters@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt.
Feet en More verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt.
Feet en More verwerkt uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om een totaal beeld te krijgen van de klant zodat ik de juiste behandeling, informatie en advies kan geven.
In samenwerking met derden (Podotherapeut, Huisarts, Specialist) is het BSN nummer van belang.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard
Feet en More bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Feet en More neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen, zonder dat daar een persoon (bijv. een medewerker van Feet en More) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Feet en More verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hellenheesters@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiteindelijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Feet en More wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden:
Feet en More neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hellenheesters@outlook.com.